Cassels donation

År 1896 donerade Sir Ernest 250.000 kronor till Grängesbergs arbetare. Pengarna gick till en fond kallad E Cassels arbetarefond vid Grängesbergs gruvor. Fonden skulle enligt donatorn användas till inköp av mark och uppförande av en byggnad innehållande bibliotek och läserum för arbetarna, samt lokaler för konserter, sammankomster, fester, överläggningar och för föredragshållande.

Dessutom skulle en parkanläggning och en plats för idrottsutövande anläggas. Fonden skulle även användas för att bygga badhus-tvättinrättning och ett skolkök.

Slottsarkitekten August Lindegren, kallad AGI, från Stockholm anlitades för att rita huset. Själva fasaden var inspirerad av Bank of England i London. Byggmästare blev Anders Hansson från Köping. Byggkostnaden för bara huset uppgick till drygt 115.000,- kronor.

Enligt Sir Ernest skulle 100.000,- kronor av donationen fonderas för den framtida driften av anläggningen. Medlen gick dock åt vid själva byggandet av anläggningen.

Cassels invigdes med pompa och ståt den 10 januari 1900. Invigningstalare var biskopen J A Ekman från Västerås.

Arbetareinflytandet uteblev
Trots att donationen var till Grängesbergs arbetare bestod styrelsen under de första 20 åren av landshövdingar, bruksdisponenter, direktörer, och någon prost och grosshandlare. Dessa tolkade Cassels donationsbrev på sätt så att de förbjöd bland andra Hjalmar Branting att tala i Cassels. Också en föreläsning år 1913 om August Strindberg förbjöds då Strindberg ansågs vara allt för socialistisk.

Det ledde till en del bråk i början av seklet om vilka som skulle få föreläsa i Cassels.

Några restriktioner för till exempel politiska sammankomster finns inte.

Grängesbergs Orkesterförening
årsbarn med Cassels

Genom åren har huset använts mycket flitigt till olika ändamål. Från början fanns bibliotek och läsesal där arbetarna kunde låna och läsa böcker. Konsertlokalen användes för konserter, teater, basarer mm. Grängesbergs Orkesterförening, som är årsbarn med Cassels, har haft och har Cassels som sin hemmaarena både när det gäller konserter som repetitioner. Övriga lokaler i huset har använts för föreningsmöten och sammankomster av olika slag.

Biograf fram till 1970-talet
När biograffilmen introducerades i Grängesberg gjordes konsertlokalen i ordning för detta ändamål och film visades i Cassels fram till mitten av 1970-talet.
Huset rymde tidigare även bostad för vaktmästare och där bodde en heltidsanställd vaktmästaren in på 1970-talet.

Eftersom hela donationen förbrukats i samband med byggandet var det gruvbolaget som stod som huvudman för Cassels och svarade för drift och underhåll. Gruvbolaget använde också huset i stor utsträckning för sammanträden och utbildning.

Ludvika kommun huvudman
När Grängesbergsbolaget avvecklades och SSAB (Svenskt Stål AB) bildades 1978 och som övertog gruvverksamheten i bl a Grängesberg togs diskussioner upp med Ludvika kommun om övertagande av huvudmannaskapet. Detta skedde år 1980. Ludvika kommun lämnar också bidrag till driften.

Styrelsen för STIFTELSEN E CASSELS ARBETAREFOND, som är det fullständiga namnet, väljs av Ludvika kommunfullmäktige och består av fem ordinarie ledamöter. Två av dessa väljs efter förslag från Metall, som numera är gruvarbetarnas fackliga organisation.

Konsertlokalen 1901